Are you a “grammar over-thinker”? Já taky…

Ahoj, jak to jde? Tady Eliška. Zase. A mám pro tebe zajímavou zkušenost (experience). Je tvoje zkušenost podobná nebo naopak úplně jiná? Napiš do komentáře.

When in 2014 I moved to France, my French was already on an advanced level. However, still two crucial things were missing and my self-esteem felt like “I don’t belong here” and “I am not good enough”. There were two things that I did not learn either on my own or at the university:

  1. confident and faster speaking and
  2. French pop culture.

React faster? Feel confident? Live in the new country and feel like a loser?

I understood around 75% of what was going on but I was not very active when it comes to answering. At the university, I learnt all the grammar rules and filled in thousands of exercices. But communicating? Often I would create the answer in my head and just communicate this solo-way which… can’t be really called a communication, že?

If you want to communicate, you need two things: firstly, you need to understand what the other person is saying (that is why we should always learn with input and passively absorb the language). Secondly, you need to react. I teach mostly beginners and lower levels for whom the frustration coming from not being able to react is pretty high. It is normal, we need time! You might say: “I know that a child needs many many years to learn the language. But I have been learning for many years, too, now!” But – have you been learning 24/24, too? As adult, we are too hard on ourselves, you know it – productivity and results…

Or what about the fresher experience with my Arabic (that I paused now due to the little baby in my belly)? I understand what the tutor is saying but am not able to answer. But it is good, step 1 checked! Now, what I would need are similar questions on one topic where I could automatize my answers without thinking too much. This is what we all need. Stop over-thinking the grammar endings from the very beginning of your learning process. How? Listen, watch, practise with me..

If you have been following slowczech for some time now, you might know my “21 day grammar challenge” – over 70 of you joined and enjoyed! Jsem fakt moc ráda! 🙂 And because I love this challenge so much, I want to continue offering it to you… in a slightly changed outfit – as “Master your basic grammar” where you will practise topic by topic directly with me – questions, answers, simulated dialogues… Just practice!

Join right now and start practising your basic Czech grammar immediately. You will see, it’s fun 🙂 Čeština je zábava, if you have the right materials.

French pop culture and why was is so important for me?

Hmm… About this super-important topic next time. In the meantime, have you seen the last YouTube video “Famous movies quotes“? And have you voted? 😉

Jestli chceš být v kontaktu s češtinou, follow our Instagram – every day a different tutor is brightening your days with lovely Czech language 🙂

Měj se hezky, uč se česky.

Eliška & slowczech team

***

Když jsem se v roce 2014 přestěhovala do Francie, moje francouzština už byla na pokročilé úrovni. Stále však chyběly dvě zásadní věci a já jsem se cítila jako „nepatřím sem“ a „nejsem dost dobrá“. A ty dvě věci, které jsem se nenaučila ani sama ani na univerzitě, byly:

  1. sebevědomé a rychlejší mluvení a
  2. francouzská pop-kultura.

Reagovat rychleji? Cítit se sebevědomě? Žít v nové zemi a cítit se jako nula?

Rozuměla jsem asi 75% toho, co se okolo mě děje, ale nebyla jsem příliš aktivní, pokud jde o odpovědi. Na univerzitě jsem se naučila všechna gramatická pravidla a vyplnila tisíce cvičení. Ale komunikovat? Často jsem si v hlavě vytvářela odpověď a komunikovala jen tímto “sólo způsobem”, který … se opravdu nedá nazvat komunikací, že?

Pokud chceš komunikovat, potřebuješ dvě věci: za prvé musíš rozumět tomu, co ten druhý říká (proto bychom se měli vždy učit s inputem a jazyk pasivně “nasávat”/absorbovat). Za druhé, musíš reagovat. Učím převážně začátečníky a nižší úrovně, u kterých je frustrace plynoucí z neschopnosti reagovat dost vysoká. Je to normální, potřebujeme čas! Možná si teď říkáš: “Vím, že dítě potřebuje mnoho let na to, aby se naučilo jazyk. Ale já se také učím už mnoho let!” Ale – učíš se také 24/24? V dospělosti jsme na sebe příliš tvrdí, znáš to, že jo – produktivita a výsledky…

Nebo co čerstvější zkušenost s mojí arabštinou (kterou jsem teď stopla kvůli malému miminku v bříšku)? Chápu, co mi lektor říká, ale nejsem schopna odpovědět. Ale je to dobré, krok 1 je za mnou! Nyní bych potřebovala podobné otázky na jedno téma, kde bych mohla zautomatizovat své odpovědi, aniž bych příliš přemýšlela. To je to, co všichni potřebujeme. Přestaň se tolik soustředit na gramatické koncovky a to od samého začátku tvého studia. Jak? Poslouchej, dívej se na video, trénuj se mnou…

Pokud už nějakou dobu sleduješ slowczech, možná znáš moji „21denní gramatickou výzvu“ – přes 70 z vás se přidalo a užilo si to! Jsem fakt moc ráda! 🙂 A protože tuto výzvu tak miluji, chci ji i nadále nabízet… v mírně pozměněném oblečení – jako „Master your basic grammar“, kde si procvičíš téma po tématu přímo se mnou – otázky, odpovědi, simulované dialogy,… prostě trénink!

Připoj se hned teď a začni ihned procvičovat svou základní českou gramatiku. Uvidíš, je to zábava 🙂 Čeština je zábava, pokud máš správné materiály.

Francouzská popkultura a proč byla pro mě tak důležitá?

Hmm … O tomto super důležitém tématu příště. Mimochodem, užs viděl(a) nejnovější video na YouTube „Famous movie quotes / hlášky ze slavných filmů“? A hlasoval(a)s? 😉

Jestli chceš být v kontaktu s češtinou, sleduj náš Instagram – každý den ti jiná lektorka rozjasní tvůj den krásnou češtinou 🙂

Měj se hezky, uč se česky.

Eliška & slowczech team

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.