GDPR – Ochrana osobních údajů

Co se bude dít s daty z kontaktního formuláře

Webová stránka www.slowczech.com (dále jen slowczech) zpracovává pro vaši poptávku po službách ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno a příjmení
  • emailovou adresu
  • zemi 
  • IP adresu

Správce

Ing. Eliška Kryslová, IČO 01230875 se sídlem v Bílovicích nad Svitavou 45, 664 01, Česká republika. E-mail: contact@slowczech.com, telefon: +420 730 731 374, webová stránka: www.slowczech.com.

Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem zajištění komunikace s klienty, především v případě zveřejnění nových videí, audií, digitálních produktů, událostí a článků, poté k podání nezávazné poptávky kurzů českého jazyka a to na základě souhlasu se zpracováním osobních údajů, který slowczech návštěvník udělil.

Slowczech nezpracovává žádné osobní citlivé údaje, zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení).

Souhlas se zpracováním údajů pro přihlášení do mailingu

Pro rozesílání informačních e-mailů – mailingu – tedy potřebuji zpracovat  emailovou adresu, vaše jméno, příjmení a zemi. To je umožněno článkem 6., odstavcem 1. písmeno a) Nařízení. Tyto osobní údaje budou zpracovávány po dobu udělení souhlasu o zasílání mailingu nejdéle deset let od přihlášení, nebo od posledního prodlouženého souhlasu.

Na základě registrace vám může být zaslána informace o novém obsahu. Kdykoliv máte právo se okamžitě odhlásit a vyžádat si odstranění z databáze pro odesílání novinek.

Zároveň dochází k předání údajů do třetích zemí: pro zpracování vašich osobních údajů využívám e-mailingových služeb společnosti “MailerLite”. Tato společnost se nachází v Litvě pro evropské zákazníky – Jono Basanaviciaus str. 15, LT-03108, Vilnius, Lithuania (spravováno MailerLite Limited, Legal code 689826, Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2 D02 P593, Ireland). A v USA pro americké zákazníky: MailerLite, Inc., a Delaware corporation at 548 Market St PMB 98174 San Francisco, California 94104-5401 US. Další informace jsou dostupné na  https://www.privacyshield.gov. Dle rozhodnutí Evropské komise o odpovídající ochraně ve vztahu k tomuto štítu v režimu čl. 45 odst. 9 GDPR, toto předávání osobních údajů nevyžaduje zvláštní povolení.

Další informace o právech v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje slowczech zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. Slowczech se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu slowczech povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od slowczech potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat slowczech o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u slowczech.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u slowczech námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů slowczech nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků slowczech.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od slowczech a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Pokud byste měli jakékoli dotazy, neváhejte mě, prosím, kontaktovat na contact@slowczech.com

Zabezpečení osobních údajů

Prohlašuji, že jsem přijala veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Přijala jsem technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, (ochrana vytištěných faktur, smluv). Prohlašuji, že k osobním údajům mají přístup pouze mnou pověřené osoby.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 12. 5. 2019.